Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Om NFF

NNF - bakgrunn og målsetting

Norsk Nettverksforum (NNF) ble startet med den hensikt å være et faglig forum og en møteplass hvor fagfolk møtes til diskusjon og erfaringsutveksling innen fagfeltet felles kablingssystem.
Utviklingen innen faget går svært raskt og det kreves bevisst satsing med tanke på oppdatering og vedlikehold av kompetansen for å være ajour med utviklingen.

NNF er en nøytral og non-profit forening som gjennom å stimulere til utveksling av teknisk informasjon skal bidra til å styrke medlemmenes kompetanse. Det legges spesielt vekt på den fysiske del av kablingssystemer og nettverk for tele- og datakommunikasjon.

NNFs Styre

Styreleder:
Bjørn Strindberg, Lystjenester AS, bjorn.strindberg@lystjenester.no 

Styremedlemmer:
Arne Devold, Norconsult AS, arne.devold@norconsult.no

Espen Jørgensen, Lanse 3-play AS, espen@lanse.no

Torstein Stavdal, Onninen AS, torstein.stavdal@onninen.com

Øivind Andersen Branæs, Røa Elektriske AS, oivind@roaelektriske.no 

Kasserer:
Bjørn Strindberg, Lystjenester AS, bjorn.strindberg@lystjenester.no 

Valgkomite:
Jan Olav Wammer, ABB AS,
janowamm@online.no 

Knut-Egil Liholt, 
k-liholt@online.no 

Webansvarlig:
Per Erik Haslestad, Centex Knutsen Norge AS
pererik.haslestad@centex.no

Adresse:
Bjørn M. Strindberg
Att: NNF
Micheletsvei 40 d
1368 Stabekk

Kontaktinfo:
e-post: post@nnf.no 
Telefon: +47 93 23 56 39

NNF - Organisasjon

NNF ledes av et styre som velges av foreningens årsmøte (jfr. foreningens vedtekter). Styret forvalter NNFs midler og kontrollerer foreningens virksomhet.

Den faglige delen av NNF ivaretas av et fagutvalg som møtes en gang pr. måned. Fagutvalgets viktigste oppgave er å innhente relevant faglig informasjon og sette denne i system, slik at informasjonen kan komme medlemmene til gode.

Styret er også ansvarlig for å opprette arbeidskomitéer og utvalg som skal ta for seg konkrete temaer og aktiviteter som krever særskilt behandling.

Videre har foreningen et sekretariatet som er ansvarlig for den daglige driften av NNF og kommunikasjon mot medlemmene.


Vedtekter

§ 1 Navn
Foreningens navn er Norsk Nettverksforum (NNF)

§ 2 Formål
 1. Samle norsk telematikk-kompetanse for utveksling av teknisk informasjon, og styrke kompetansen til medlemmene. Det legges spesiell vekt på fysiske komponenter i kablingssystemer for tele- og datakommunikasjon.
 2. Bygge opp en felles base, av nasjonale/internasjonale standarder, samt felles erfaring basert på tekniske informasjoner. Det skal være gjensidighet i informasjonsflyten.
 3. Foreningens navn må aldri knyttes direkte til utenforstående foretak eller særinteresser. Medlemskap gir rett til å benytte betegnelsen "Medlem av Norsk Nettverksforum".
 4. Foreningen skal være nøytral og non-profit. Medlemskontingenten skal dekke foreningens direkte utlegg og holdes på et minimumsnivå.
 

§ 3 Medlemmer:

 1. Ordinære medlemmer
  Ved ordinære medlemmer forstås 1 navngitt person som representerer:
                a) private og offentlige institusjoner/organisasjoner.
                b) elektroentrepenører, konsulentfirmaer og rådgivende ingeniører.
                c) energiverk og tekniske skoler.
                d) firmaer i data- tele- og svakstrømsbransjen.

  Bedrifter representert som ordinært medlem kan tegne tilleggsmedlemskap for sine ansatte.
 2. Personlige medlemmer
  Personlige medlemmer er frittstående personer, uten tilknytning til ordinære medlemmer.
 3. Æresmedlemmer
  Som æresmedlemmer kan årsmøte etter forslag fra styret innvilge æresmedlemskap til personer som på fortjenstfull måte har bidratt til å fremme NNF`s formål.
  Æresmedlemmer skal ha samme rettigheter som ordinære medlemmer.
 4. Godkjennelse 
  Mottatt kontingent gjelder som medlemskap.
 5. Ekskludering 
  Styret kan ekskludere medlemmer. Styrets avgjørelse kan ankes inn for første ordinære årsmøte.


§ 4 Medlemskontigent:
Medlemskontingenten består av:

 1. Innmeldingskontingent ordinære og personlige medlemmer
  Innmeldingskontingent gjelder som medlemskap og 1. årskontingent for kalenderåret.
   
 2. Innmeldingskontingent tilleggsmedlemmer
  Tilleggsmedlemskap tegnes pr. person til halv pris av ordinært og personlig medlemskap, og gjelder som 1. årskontingent for kalenderåret.
   
 3. Årskontingent
  Årskontingent er lik for alle medlemmer. Dog er æresmedlemmer fritatt for denne.Medlemskontingentene fastsettes av årsmøtet
   

§ 5 Organisasjon
NNF består av følgende utøvende organer:

 1. Styret herunder sekreteriatet
 2. Fagutvalget
 3. Arbeidsgrupper
 Image of 262276_150_190

1. Styret

Styret skal lede foreningens virksomhet, og disponere dets midler i overensstemmelse med formål og godkjent budsjett. NNF ledes av et styre på 5 personer, hvorav 1 er leder. Styret konstituerer seg selv. Styret innkalles av leder, eller når minst 2 styremedlemmer finner det nødvendig. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av dets medlemmer er tilstede. Styremøte avholdes så ofte styret finner det nødvendig. Styrebeslutning krever simpelt flertall. Hvert styremedlem har en stemme. Ved stemmelikhet avgjør formannens stemme. Styret skal være representert i fagutvalget. 

Sekretariatet
Sekretariatet er ansvarlig for den daglige drift av NNF. Det skal føre protokoll over møter og forhandlinger, og sende rapport om disse til fagutvalget og styremedlemmer. Sekretariatet er også ansvarlig for all informasjon til medlemmene.

2. Fagutvalget (FU)
Fagutvalget er ansvarlig for den faglige fremdriften til NNF. FU skal være et utvekslingsfora hvor fag og ideer diskuteres. FU skal foreslå opprettelsen av arbeidsgrupper og påse at igangsatte prosjekt oppnår resultat ihht. NNFs mål. FU skal bestå av de personer som deltar i NNFs arbeidsgrupper og medlemmer av styret. I tillegg kan det av styret inviteres spesielt interesserte personer. Fagutvalget avholder minst 8 møter i kalenderåret. Sekreteriatet innkaller til fagutvalgsmøtene.

3. Arbeidsgrupper (AG)
Arbeidsgrupper skal følge Mandat for arbeidsgruppe.

§ 6 Årsmøtet:
Ordinært årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av Mai måned.
Skriftlig innkallelse med dokumenter sendes ut senest 3 uker (poststempelets dato) før årsmøtet med angivelse av dagsorden.

Årsmøtet forberedes og innkalles av styret, og skal behandle følgende:
 • Valg av ordstyrer.
 • Valg av protokollfører og to protokollunderskrivere.
 • Godkjennelse av innkallelsen.
 • Styrets årsberetning.
 • Godkjennelse av regnskap.
 • Innkommende forslag.
 • Arbeidsprogram for neste driftsår.
 • Budsjett og medlemsbidrag for kommende driftsår.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til NNF`s styre senest 1. April.

Beslutninger og valg avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Medlemmer kan la seg representere ved skriftlig fullmakt. Vedtektsendringer krever 3/4 flertall.

Ordinære, personlige og æresmedlemmer har 1 stemme.
Tilleggsmedlemmer har 1/4 stemme.

Stemmeberettigede er medlemmer med minimum 6 måneders medlemskap.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 1/5 av medlemmene krever det.

§ 7 Valg:
Årsmøte velger styre. Fagutvalget nedsetter valgkomite når dette er påkrevet. For å sikre kontinuitet i styret, velges styremedlemmer for to år. To og tre styremedlemmer står på valg annethvert år.

§ 8 Medlemsmøter:
NNF skal arrangere medlemsmøter til behandling av emner som dekkes av NNF`s formål. Evt andre interesserte kan inviteres av NNF. Disse skal betale møteavgift og bevertning. Medlemmer betaler bare for bevertning.

Det skal avholdes minst 4 medlemsmøter i kalenderåret. Saker som ønskes tatt opp i møte, må væreNNF`s sekretariat i hende senest 3 uker før møte. Møteinnkallelse med program skal sendes ut senest 14 dager før møtet.

§ 9 Regnskapsår:
NNF`s regnskapsår er f.o.m 1. Januar t.o.m 31. Desember. Regnskapet skal føres iht. god regnskapsskikk for frivillige organisasjoner. Revisor oppnevnes på årsmøtet og foretar en årlig gjennomgang og uttalelse av regnskapet.

 
 
Oslo 7. mai 1997

NNF er en non-profit bransjeforening innenfor området tele/data/svakstrøm. Foreningens motto er at medlemsskap i NNF skal gi medlemmene ’Kunnskap og kontakter for fremgang’

NNF har i dag ca. 70 medlemmer fordelt på 65 bedrifter innen el-entreprenører, byggherrer, forhandlere, leverandører, datakonsulenter. Medlemstilbudet omfatter nettverksbygging, deltakelse på medlemsmøter/fagmøter, kurs og seminarer, studie-/messereiser, mulighet for å være med i foreningens faglige utvalg og tilgang til medlemsområdet på www.nnf.no med fagrom, nyheter med mer.

Sist oppdatert 28.05.2018 kl. 15:04

Personvernerklæring

Logg inn